Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shop eshop.jezkoncept.cz

 

Provozovatelem e-shopu je společnost Jez koncept s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, 142 00 Praha. IČ: 03440613, DIČ: CZ03440613. Dále jen „Prodávající“.

 

Kontaktní údaje: E-shop provozuje společnost: Jez koncept s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, 142 00 Praha. IČ: 03440613, DIČ: CZ03440613, jezoffice@jezkoncept.cz, +420 602 699 538.

 

Předmětem obchodování v e-shopu jsou produkty nabízené Prodávajícím a jsou rozděleny do příslušných kategorií. Dle jednotlivých kategorií jsou stanoveny dodací a platební podmínky.

 

Ceny produktů, nabízených v e-shopu, jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Celková cena objednávky zahrnuje i případné náklady na dodání (dopravné).

 

Objednávka: Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.

 

Změna a storno objednávky: Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 30 minut od jejího odeslání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakty uvedené v odstavci b) těchto Obchodních podmínek.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 

Vlastnické právo: Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem.

 

Dodací podmínky: Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu dodání/převzetí.

 

Varianty dodání/převzetí jsou:

 

Kurýrní služba, doprava poskytovatelem a osobní odběr.

 

Platební podmínky: Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu platby.

 

Varianty platby jsou: Platební kartou, převodem – platba předem, na fakturu (pouze registrovaní klienti)

 

Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti uvedenou a obalu. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14ti dnů, bez udání důvodu.

 

Reklamace: Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu produktů. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel.

 

Bude-li zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně na kontaktech uvedených v odstavci b) těchto Obchodních podmínek.

 

Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.

 

Záruční doba: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny mají dobu spotřeby uvedenou na obalech. Pokud není uvedeno na obalu (produkty bez obalu) je maximální doba spotřeby do 24 hodin.

 

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu.

 

Závěrečná ustanovení:

 

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem ČR, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platnost Obchodních podmínek: od data vydání do data vydání nového znění

Datum vydání: 1.6.2022